Karaciğer Tümörleri

Karaciğer insan vücunda bulunan bulunan en büyük organdır ve yaklaışk 1500 gr ağrılığındadır. Karın sağ üst tarafını tamamı ile dolduran karaciğer mide, Vena Cava İnferior, Portal ven, Mide, Pankreas, Sağ böbrek ve böbrek üstü bezi komşulukları vardır.

Karaciğer tümörleri iyi ve kötü huylu tümörler olarak kabaca ikiye ayrılır.

1-BENİGN

2-MALİGN

HEPATOBİLİYER KARSİNOMLARIN;

Yarısı safra kesesinde

Üçte biri intra ve ekstra hepatik safra yollarında

Kalanı ise hepatosellüler karsinom  OLARAK TESPİT EDİLİR.

 

ETYOLOJİK FAKTÖRLER

KİMYASAL FAKTÖRLER (Aflatoksin B1, Seks Hormonları, Vinil klorid, Thorotrast, İnorganik Arsenik, Safrole  v.s)

HEPATİT B, HEPATİT C

SİROZ

BAZI METABOLİK HASTALIKLAR(Hemokromotozis, Alfa-1 antripsin Eksikliği, Porfiria Kutena Tarda, Tirozinemi, Glikojen Depo Hastalığı, Wilson Hastalığı)

 

Karaciğer kanserinde semptomlar:

Karın ağrısı

Kilo Kaybı

Kitle

Zayıflık

Halsizlik, İştahsızlık

Karında şişlik, sarılık, kusma

FİZİK MUAYENE BULGULARI

Hepatomegali

Splenomegali

Asit

Sarılık

Hematemez

Kemik ve akciğer metastazları

Plevral effüzyon

Paraneoblastik sendromlar

HCC’lı HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

ANAMNEZ

İlaç alışkanlığı

Sarılık, hepatit

Kan transfüzyonu

Meslek

Aile hikayesinin değerledirilmesi

FİZİK MUAYENE

Sirozun periferik bulguları

Karaciğerin değerlendirilmesi

USG

BT (BT portografi, Lipiodol BT Scanning)

MRI

İİAB

Kan biyokimyası ve rutin kan tetkikleri

EKG, Akciğer grafisi

Tümör markerleri (AFP, CEA, CA 19-9)

 

PATOLOJİ

%  90         HCC

% 7            Kolanjiokarsinomlar

%  3           Hepatoblastoma,Anjiosarkoma  ve diğer sarkomlar

 

ÜÇ AYRI HİSTOPATOLOJİK TİP

Fibrolameller HCC

Sklerozan HCC

Clear Cell

 

METASTAZ YOLLARI

Portal ven

Lenfatik yayılım

Hepatik arter

Direkt invazyon

 

HCCda EVRELENDİRME  pTNM  

PRİMER TÜMÖR(T)

T1: 2 cm’den küçük, soliter, vasküler invazyon göstermeyen tümör

T2: 2 cm’den küçük, vasküler invazyon olan soliter tümör, veya 2 cm’ den büyük vasküler invazyon olmayan soliter tümör, veya 2 cm’ den küçük tek lobta sınırlı vasküler invazyon göstermeyen multiple tümör

T3: Tek lobta sınırlı, 2cm’den büyük vasküler invazyonu olan tümörler

T4: Her iki lobta multiple tümörler veya ana portal ve hepatik venlere invaze herhangi bir tümör

 

REGİONAL LENF NODÜLLERİ (N)

N0: Lenf nodülü tutulumu yok

N1: Regional lenf tutulumu var

UZAK METASTAZ (M)

M0: Uzak metastaz yok

M1: Uuzak metastaz var

 

 

HCC DE TEDAVİ:

CERRAHİ

KEMOTERAPİ

TRANSARTERİYEL KEMOEMBOLİZASYON

PERKUTAN ETANOL (SERUM FİZYOLOJİK) ENJEKSİYONU

CRİYOSURGERY

KÜRATİF TEDAVİ REZEKSİYON

SAĞ HEPATEKTOMİ

GENİŞLETİLMİŞ SAĞ HEPATEKTOMİ

SOL HEPATEKTOMİ

SEGMENTEKTOMİ

TRİSEGMENTEKTOMİ

 

REZEKSİYONDA İKİ ÖNEMLİ KRİTER

Karaciğer rezeksiyonundan sonra geride kalan en az % 20’lik karaciğer dokusunun sağlam olması

Ekstrahepatik metastazın bulunmaması

EKSTRAHEPATİK YAYILIM

LENF NODÜLÜ TUTULUMU

VASKÜLER İNVAZYON KONTRENDİKEDİR.

METASTATİK KC TÜMÖRLERİ

Primeri belli olmadan ilk karaciğer metastazının belirlenmesi

Senkron metastaz (ameliyat öncesi yada ameliyat sırasında ortaya konur)

Metakron tümörler

TEDAVİ PRENSİPLERİ

Primer tümörün cerrahi veya başka bir tedavi yöntemi ile kontrol altında olması

İntraabdominal veya sistemik başka metastazların olmaması

Karaciğerdeki lezyonların sayısının 4’den az olması veya daha çok ise bir lobta lokalize olması

Hastanın genel durumunun major bir rezeksiyonu kaldırabilecek durumda olması

RADYOTERAPİ

Radyorezistan (% 30-40)

Radyasyon hepatiti gelişmesi nedeniyle kullanım çok sınırlıdır.

REZEKSİYON SONUCU PROGNOZA ETKİ EDEN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

Unifokal tümörlerde multifokallere göre prognoz daha iyi

Tümör çapı sağ kalım üzerine etkili (5 cm)

Tümörün lokalizasyonu

Tümörün diferansiyasyonu

Kapsüllü olup olmadığı

Vasküler invazyonun bulunup bulunmaması