Reflü (GÖRH)

GASTROÖZAFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI (GÖRH)

 

GÖRH yemek borusuna ait patolojilerin % 75 ‘i oluşturan toplumda sık görülen bir hastalıktır. Çok sık görülmesine rağmen yemek borusunun benin hastalıkları içinde hala tanı ve tedavisi en çok tartışılan hastalıktır. Bunun nedeni GÖRH’ nın evrensel bir tanımlamasının olmamasıdır. Klinik semptomlar ile hastalığın tanısını koymak zordur. Hastalık için alternatif bir tanım endoskopide özafajit (yemek borusu mukozasında hasar) saptanmasıdır.

Mide içeriğinin özofagusa geçmesi fizyolojik bir olaydır. Özofagusa geçen mide içeriğinin rahatsızlık yaratması veya özofagsu hasarına neden olmasına GÖRH denir. GÖRH en önemli unsur reflü önleyici mekanizmaların bozulmuş olmasıdır. Hastalık yemek borusu mukozasının mide sıvısıyla karşılaşması sonucu oluşur. Yemek borusunun alt kısmında mide ile arasında var olan kapak mekanizmasının bozulması sonucu meydana gelmektedir.

 

Hastalığın semptomları

Özafageal semptomlar

Retrosternal yanma

Ağza acı su gelmesi

Bulantı, kusma

Yemek sonrası solgunluk

Ekstraözofageal semptomlar

Farinjitis

Ses Kısıklığı

Kronik Öksürük

Kronik Larinjitis

Vokal Kord Ülseri

Laringeal Ve Faringeal  Kanser

 

Ayırıcı Tanı

Akalazya

Diffüz özafagus spazmı

Kanser

Pilor stenozu

Kolelitiyazis

Gastrit

Peptik ülser

Koroner arter hastalığı ile ayırıcı tanıları yapılmalıdır.

 

GÖRH’nın SIK GÖRÜLDÜĞÜ PATOLOJİLER

Hiatal Herni

Gebelik(%80)

Mix Kollagen Doku Hastalıkları

Uzun Süreli N/G Sonda Uygulanımı

Sfinkter Destrüksiyonu(Cerrahi Rezeksiyon, Myotomi, Endoskopik Dilatasyon)

Gastrik Volüm Artışı (Gastrik Asit Hipersekresyonu, Z-E Sendromu,Gastrik Outlet Obstrüksiyonu)

İlaçlar

 

GÖRH KOMPLİKASYONLARI

Mide sıvısının yemek borusu mukozası ve solunum yolları epiteli üzerine yaptığı hasar ve bunun sonucu oluşan fibrozis sonucunda gelişir.

Tekraralayan reflü komplikasyonları sonucu;

Özafajit

Kanama

Darlık

Barret özafagusu

Kanser gelişebilir

Tekraralayan aspirasyonlar sonucu;

Bronşit

Rekürren pnömoni

Astım

İdiopatik pulmoner fibroz gelişebilir

 Özafajit, striktür (darlık) ve Barret özafagusu gibi komplikasyonlar iki predispozan faktör varlığında oluşur. Birincisi alt özafagus sfinkterinde mekanik defekt olması ve ikincisi ise; özafagus mukozasının pH<4ve >7 olan mide sıvısına maruz kalmasıdır.

 

GÖRH’DA TANI

Ø  PPİ Cevabı

Ø  Radyolojik İncelemeler

Ø  Endoskopi

Ø  Ph Moniterizasyonu

Ø  Manometrik Ölçümler

Ø  GE Sintigrafi

Ø  Asit Perfüzyon Testleri

PPİ Cevabı

Tipik semptomu olan hastada dört hafta süre ile PPİ verildiğinde semptomlar kayboluyorsa GÖRH tanısı koyulabilir.

 

GÖRH TEDAVİ

1. YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLİĞİ

2. MEDİKAL TEDAVİ

3. ENDOSKOPİK TEDAVİ

4. CERRAHİ TEDAVİ

1.YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

 • Kilo Verme

 • Az Ve Sık Beslenme

 • Diyet Değişikliği(Yağ, Çikolata Ve Kafein Tüketiminin Azaltılması)

 • Sigara Ve Alkolün Kesilmesi

 • Yatak Başının Yükseltilmesi

 • Uyumadan Önce Veya Yatar Duruma Geçmeden Önce Gıda Ve Sıvı Alımından Kaçınmak

2.MEDİKAL TEDAVİ

 • PPI inhibitörleri

 • H2 R blokerleri

 • Antiasitler

3.ENDOSKOPİK TEDAVİ

 • Radiofrequency Energy

 • Proximal Gastrik Fold Plikasyonu

 • İnjection Tedavisi

4.CERRAHİ TEDAVİ

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon.

Not:Kendi kişisel arşivimden Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon ameliyatı videosunu Video galerisi bölümünden izleyebilirsiniz

 

CERRAHİ TEDAVİ KİMLERE UYGULANMALI

 • Genç ve yüksek doz PPİ alan hastalar

 • İlaç alımına isteksiz veya ilaca bağlı yan etki görülen hastalar

 • İlaçtan yeterince yarar görmeyen hastalar

 • Persistant nokturnal semptomu olan hastalar

 • Sık sık rekurrensi olan hastalar

   

Cerrahi tedavi öncesinde bir çok faktör değerlendirilmelidir.

1. Özafagus monometresi ile yemek borusu gövdesinin propulsif (ilerletici) kontraksiyonlarının yeni oluşturulacak sfinkterden  lokmayı geçirmeye yeterli olup olmayacağı değerlendirilmelidir. Normal kontraksiyonu olanlarda 360 derece fundoplikasyon uygulanabilir. Eğer kontraksiyonlar zayıf, düzensiz ve alt özafagus boyunca amplitüd 20 mmHg’nın altında ise; o zaman ameliyat sonrası disfajiyi önlemek için parsiyel fundoplikasyon uygulanmalıdır.

2. Baryumlu grafi yemek borusu boyu ölçülmelidir. Yemek borusu kısalığı olanlarda operasyon sonrası fundoplikasyonun toraks içine kayması görülebilir. Özellikle endoskopide hiatal hernisi olanlarda GE bileşke ile diyafram yaprakları arasında 5 cm’ den fazla mesafe olanlarda bu risk bulunur. Bu durumlarda gastroplasti uygulanabilir.

3. Duodenogastrik reflü akarte edilmelidir. Bu olgularda 24 saatlik bilürübin monitörizasyonu uygulanır.

4. GÖRH nedeniyle ameliyat olanların %2-3’ünde duonenal veya gastrik ülser gelişebilir. Bu olgularda HP araştırılmalı ve varsa tedavi edilmelidir.